Deklaracja dostępności

 

Urząd Miejski w Białej Piskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://konsultacje.bialapiska.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  01.01.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Modzelewski, informatyk@bialapiska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 874241359. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

    W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków. Jest ochrona budynku.
    Obiekt zabytkowy. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
    Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
    Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Miejski w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 23, 12-230 Biała Piska

    W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Jest ochrona budynku.
    Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
    Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
    Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Do góry